Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

Rada Dyscypliny Astronomia


Rady Dyscyplin rozpoczęły funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zadania rady dyscypliny
Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata. Do zadań rady dyscypliny należy:

  1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.

Skład Rady Dyscypliny Astronomia Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2019-2022:
prof. dr hab. Krzysztof Chyży - przewodniczący
dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ - zastępca przewodniczącego
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ
dr hab. Jerzy Krzesiński, prof UJ
dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
prof. dr hab. Agnieszka Pollo
dr hab. Marian Soida, prof UJ
prof. dr hab. Stanisław Zoła

Harmonogram posiedzeń Rady:
Posiedzenia odbywają się o godzinie 10:15 w Dziekanacie FAIS w sali H-0-11, zdalnie lub w sposób hybrydowy, w następujących terminach:
21 października 2021 r.; 18 listopada 2021 r.; 9 grudnia 2021 r.; 20 stycznia 2022 r.; 17 lutego 2022 r.; 24 marca 2022 r.; 21 kwietnia 2022 r.; 18 maja 2022 r.; 23 czerwca 2022 r.; 22 września 2022 r.

Składanie dokumentów i korespondencja:
Sekretariat Dziekana FAIS UJ
mgr Małgorzata Dobosz-Petryk
Dziekanat FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel. 12 664-4890, email: malgorzata.dobosz-petryk at uj.edu.pl

Strategia Rozwoju Dyscypliny Astronomia na UJ na lata 2021-2023

Wykaz postępowań doktorskich i habilitacyjnych:

Ważne przepisy i dokumenty UJ:
Przepisy ogólne:

Przepisy ustawy 2.0 (z poprawkami) (English version)
Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0

Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0
Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)

Użyteczne odnośniki:

Konstytucja dla nauki

RDN - habilitacja - poradnik
RDN - habilitacja - wymagania dokumentacyjne
RDN - forma rozprawy doktorskiej
RDN - Dobre praktyki

TKGS KCh