Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
 

Uchwała Nr 194/2008
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "astronomia"
prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich


§ 1

Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Matematyczno - Fizyczno - Chemicznych - w sprawie jakości kształcenia na kierunku "astronomia" prowadzonym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę

pozytywną.

§ 2

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku "astronomia". Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

§ 3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku "astronomia" w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2013/2014.

§ 4

  1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

  1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  2. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Marek Rocki

TKGS